محفل عاشقان سید علی

یادمان شهدای عرصه موشکی و هوایی سپاه